REGULAMIN ZAJĘĆ JOGI

yoga

Regulamin JogaMed

JogaMed Barbara Maziarska , NIP 524-125-56-03, REGON 143783250

$1

Uczestnictwo w zajęciach i warsztatach

1. Uczestnik zajęć/klient JogaMed zobowiązuje się do stosowania niniejszego regulaminu.

2. W zajęciach i warsztatach JogaMed mogą brać osoby, które ukończyły 18 rok życia. Udział osób poniżej 18 roku życia możliwy jest za zgodą opiekunów i po indywidualnej konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia.

$2

Karnety i opłaty

1. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które posiadają ważny karnet/lub wnoszą jednorazową opłatę przed zajęciami. Wszystkie opłaty w Studio wnosimy gotówką.

2. Karnet jest ważny tylko w określonym terminie i obejmuje tylko zajęcia ogłoszone w grafiku, nie podlega przedłużeniu. Karnet nie może być wykorzystany/zamieniony na inną usługę w Studio. Na zabiegi/warsztaty i kursy obowiązują podane w opisie opłaty. Za niewykorzystane zajęcia pieniądze nie są zwracane.

3. Karnet jest biletem wstępu na salę ćwiczeń, na której prowadzone są zajęcia wymienione w grafiku zajęć.

4. Wszystkie karnety są karnetami imiennymi.

5. Karnet jest dowodem wpłaty.

$3

Korzystanie z usług

4. Na zajęcia jogi, warsztaty i zabiegi należny przychodzić minimum 2 godziny po obfitym posiłku. Nie należny rozpoczynać praktyki jogi, zabiegów, brać udziału w warsztatach i kursach po dłuższym pobycie w pełnym słońcu, po spożyciu środków zmieniających świadomość (np.: alkohol, narkotyki) oraz po masażu i saunie.

5. JogaMed nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki ćwiczeń/praktyk wykonywanych samodzielnie, nie w oparciu o rady i instrukcje nauczyciela. Osoba ćwicząca samodzielnie przyjmuje do wiadomości, że ćwiczenie jogi bez rad i instrukcji nauczyciela może mieć negatywny wpływ na zdrowie.

6. Ze względów higienicznych oraz komfortu ćwiczeń wszystkich osób, na salę ćwiczeń nie wchodzi się w obuwiu ani odzieży wierzchniej.

7. Na sali ćwiczyć mogą osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich. Osoby z problemami zdrowotnym zobowiązane są poinformować o nich nauczyciela przed rozpoczęciem ćwiczeń, jak również w trakcie ich trwania, w razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności. JogaMed nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki dla zdrowia ćwiczeń, jeżeli osoba z problemami zdrowotnymi nie poinformuje nauczyciela o swoich problemach. Nauczyciel ma prawo odmówić wstępu na salę osobie, co do której ma podejrzenia o przeciwwskazania lekarskie do ćwiczeń.

8. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów w trakcie wykonywania praktyki jogi (pogorszenie samopoczucia, mdłości, bóle kręgosłupa, stawów oraz chorych miejsc), należy przerwać praktykę i zgłosić dolegliwości nauczycielowi prowadzącemu.

9. Wszystkie wątpliwości dotyczące praktyki można konsultować z nauczycielem przed lub po zajęciach.

10. Uczestnik zajęć zobowiązany jest:

a) do przestrzegania i zachowania czystości na sali oraz do poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania się.

b) stosować się do instrukcji użytkowania pomieszczeń szkoły oraz znajdujących się w nich urządzeń i przyrządów, które podawane są do wiadomości przez instruktorów.

c) wyciszyć lub wyłączyć telefon zabierany na salę, przed każdymi zajęciami, tak by nie zakłócać spokoju innych ćwiczących.

d) po każdym ćwiczeniu odłożyć sprzęt w przeznaczone do tego miejsce.

e) do powstrzymania się od działań mogących zakłócić wykonywanie ćwiczeń innym użytkownikom sali lub powodujących uszkodzenia lub zniszczenia mienia, jak również zniszczenia pomieszczeń szkoły.

f) niespożywania alkoholu oraz niepalenia na terenie szkoły.

$4

Informacje porządkowe.

1. JogaMed umożliwia uczestnikom zajęć przechowywanie mat prywatnych w wyznaczonym do tego miejscu. W przypadku zakończenia regularnej praktyki w JogaMed uczestnik zobowiązany jest zabrać matę w ciągu 4 miesięcy. Po tym czasie mata zostanie usunięta.

2. Nie ma możliwości przechowywania w Studio JogaMed strojów do ćwiczeń i innych rzeczy osobistych.

3. JogaMed nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste oraz maty prywatne pozostawione w Studio.

4. Wszystkie uwagi, dotyczące pracy szkoły, jak również propozycje zmian, mogą być składane pisemnie na adres mailowy lub przekazane osobiście w Studio.

5. Uczestnictwo w zajęciach jest jednocześnie zobowiązaniem do przestrzegania powyższego regulaminu.

$5

Dane osobowe

1.JogaMed nie pobiera danych osobowych i numeru IP komputera na swoich stronach internetowych: www.jogamed.pl oraz www.jogakundalini.waw.pl, www.haritea.com.pl , którymi zarządza. Nie odpowiadamy za inne programy/instytucje dokonujące takich pomiarów na naszych stronach internetowych i facebook: https://www.facebook.com/centrumjogamed/.

2. Studio JogaMed przetwarza dane osobowe uczestników zajęć/warsztatów/kursów/zabiegów w celu wykonania usługi i lub w celach marketingowych firmy (informacja o aktualnej ofercie Studia i promocjach) na postawie wcześniej udzielonej zgody.

3. Działamy zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych. Uczestnicy zajęć/ Klienci JogaMed mogą wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez podpisanie takiej zgody. Zgoda jest dobrowolna.

4. Klienci jednorazowi nie są zobowiązani do podpisania tego oświadczenia. Dane klientów jednorazowych nie są przez nas przechowywane i przetwarzane.

Do podpisania oświadczenia/zgody na przetwarzanie danych osobowych zachęcamy regularnych klientów, którzy są zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji o naszej ofercie oraz klientów związanych czasowo współpracą z nami – czyli zgoda może być udzielona na czas wykonania danej usługi.

5. Dane kontaktowe, które zbieramy głównie imię i nazwisko, adres e-mail i/lub telefon kontaktowy) w celu informowania o naszej ofercie, zajęciach, warsztatach, wyjazdach, promocjach i innych ważnych zmianach/aktualizacjach związanych z naszą współpracą poprzez.

6. Dane klientów będą przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej przez nich zgody lub w czasie wykonania łączącej nas z umowy. Klient Studia ma prawo dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania, a także do wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.